Trường mầm non Nắng Xuân vớ đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ theo điều lệ trường mầm non. Có tư cách đạo đức tốt, phẩm chất chính trị vững vàng, nhiệt tình, có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, năng động, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Trình độ chuyên môn trên chuẩn là 16/16 đạt tỷ lệ 100% (CĐSP 7 đồng chí, đại học sư phạm 9 đồng chí). 

- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB-GV-NV) 20  người. Trong đó:

+ CBQL 2  đ/c, trình độ chuyên môn ĐHSP: 2 Đ/c; 

+ Giáo viên 16 Đ/c. Trình độ chuyên môn: ĐHSP: 9 Đ/c; CĐSP: 7

+ Nhân viên: 02 Đ/c. (1 biên chế, 1 hợp đồng với UBND huyện) Trình độ chuyên môn ĐHKT 01; ĐHVTLT 01.

- Tổng số trẻ ra lớp: 151 trẻ/ 7 lớp, trong đó:

+ Trẻ 3 tuổi: 15 cháu/1 lớp

+ Trẻ 4 tuổi 40 cháu/ 2 lớp

+ Trẻ 5 tuổi  96 cháu/ 4 lớp